OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky a podmínky ochrany os. údajů platné pro CZ i SK

Podmínky ochrany osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobních údajů

 

 

 • TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

                  1.1.         Správcem Vašich osobních údajů je společnost: VYKA software s.r.o., Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 13000

 

E-shopy:

www.MazliciOstrava.cz a www.prokadernika.cz,

 (dále jen „správce“).

                  1.2.         Kontaktní údaje správce jsou následující:

 

VYKA software s.r.o., zastupuje Ing. Kamil Hofrichter, IČ: 12131326, Na blatech 909/20, 182 00  Praha - Ďáblice, Tel: +420733125053 (od 18h do 20h), info@mazliciostrava.cz, info@prokadernika.cz

 

                  1.3.         Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

 1. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

                  2.1.         Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný  tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

                  3.1.         Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za objednané zboží, v případě využití kurýrních služeb včetně našeho rozvozu předání a použití Vašich osobních údajů kurýrním službám, aby mohlo být zboží doručeno, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

 

                  3.2.         Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

                  4.1.         Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je doba aktivní spolupráce a po ukončení spolupráce ještě další 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

                  5.1.         Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel eshopového systému Webareal), firma Unihost s.r.o. (správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra), Heureka Shopping s.r.o. (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti), Seznam cz. (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti), GeisParcel CZ a SK ( kurýrní služba), PPL CZ a SK (kurýrní služba), Česká pošta (kurýrní služba), Facebook INC ( informační a marketingové služby), Google, Google Analytics (statistické a marketingové služby), Eva Hütterová (účetní služby).

 

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

                  6.1.         Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

                  6.2.         Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu: info@mazliciostrava.cz, info@prokadernika.cz

 

                  6.3.         Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Vaše právo, máte žádat správce o vysvětlení a případně o nápravu vad.

                  6.4.         Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21.12.2018

 

 

 

Obchodní podmínky

pro prodej v České republice

www.MazliciOstrava.czwww.prokadernikacz

 

Provozovatel se sídlem: VYKA software s.r.o., Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 13000, IČ: 24791741, DIČ: CZ24791741

zastupuje Ing. Kamil Hofrichter, IČ: 12131326, Na blatech 909/20, 182 00  Praha - Ďáblice, Tel: +420733125053 (od 18h do 20h)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mazliciostrava.cz , www.granuleostrava.cz, www.prokadernika.cz  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího., bez současné fyzické přítomnosti stran, Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.mazliciostrava.cz, www.granuleostrava.cz, www.prokadernika.cz a dalších webových stránkách Prodávajícího, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).
 • Prodávajícím je Provozovatel VYKA software s.r.o. nebo jiná spolupracující firma, která dodává prostřednictvím výše zmíněných on-line (internetových) obchodů.
 • Obchodní podmínky se vztahují na české i zahraniční zákazníky, na objednávky přijaté z České republiky i ze zahraničí a stanovují místem prodeje a místem dodání Českou republika.
 • Obchodní podmínky jsou založené na právu České republiky a věci neurčené Obchodními podmínkami se řídí právem České republiky.
 • Místem řešení případných sporů jsou soudy v Praze, kde příslušnost soudu je odvozena od místa sídla Prodávajícího.
 • Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.mazliciostrava.cz, www.granuleostrava.cz, www.prokadernika.cz (dále jen „Webová stránka“) a další související právní vztahy, umožňující uzavřít požadovaný smluvní vztah s konečným spotřebitelem. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, a to bez ohledu na právní povahu takovéto činnosti. o Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. o Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. o Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Při podstatném zvýšení ceny zboží má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Uživatelský účet
 • Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého Uživatelského rozhraní. Ze svého Uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. o Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, nezbytné k uzavření platného smluvního vztahu. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za úplné, pravdivé a správné a Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti. o Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám, pokud tak učiní tak výhradně na vlastní nebezpečí a náklady.
 • Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), nebo svůj Uživatelský účet zjevně zneužívá.
 • Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • Označení dostupnosti "Skladem" nebo podobným označením znamená, že toto zboží bývá obvykle dostupné buď u Prodávajícího nebo u jeho dodavatelů. Stav skladových zásob u Prodávajícího i u jeho dodavatelů se mění a informace o dostupnosti vypovídací hodnotu jen v okamžik zjišťování stavu dostupnosti. Prodávající si vyhrazuje možnost nepřesnosti a chyby při určování dostupnosti také z příčiny častých změn stavů.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou obvykle uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Pokud je výslovně uvedena cena bez DPH, pak Prodávající k této ceně připočte DPH ve výši stanovené zákonem. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, zejména z důvodů vyprodání zásob, nebo nemožností plnění. K uzavření Kupní smlouvy dochází okamžikem doručení potvrzené objednávky.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

o   objednávaném zboží a jeho množství (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického náKupního košíku webového rozhraní obchodu),

o   způsobu úhrady Kupní ceny zboží,

o   údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, vč. případných nákladů na dopravu

o   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

o   Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“, případně jinak nazvaným tlačítkem s podobným významem. Údaje uvedené Kupujícím v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné a závazné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše Kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). o Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzené objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Objednávka zboží odlišného od nabídky, nebo objednávka s dodatkem se v celém rozsahu vylučují a nejsou považovány za řádnou objednávku zboží, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou písemně nebo telefonicky jinak. Prodávající potvrdí doručení objednávky.

o   Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout a Kupní smlouvu neuzavřít a to zejména osobám, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

o   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 

ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ DO ZAHRANIČÍ

 • Smluvní strany si pro právní vztah obsahující mezinárodní prvek sjednávají české rozhodné právo s tím, že pokud se smluvní stranou spotřebitel, rozhodné právo pro práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy bude stanoveno na základě příslušných ustanovení kolizních norem (zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 - Řím I).
 • V případě zasílání zboží do zahraničí je místem prodeje je Česká republika.
 • V případě zasílání zboží do zahraničí je místem dodání je provozovna Prodávajícího v Ostravě. Doručení do zahraničí pro Kupujícího může zprostředkovat Prodávající, ale zprostředkováním doručení do zahraničí se nemění ani místo prodeje ani místo dodání a obojí zůstává v České republice.
 • Pokud je Kupujícím zahraniční právnická osoba nebo zahraniční fyzická osoba podnikající, pak může Prodávající s Kupujícím sjednat jiné místo dodání, např. dodání do do zahraničí, a s tím související jiný daňový a celní režim. Dohoda o jiném místě dodání musí být prokazatelně doložena na tištěných nebo elektronických dokladech tak, aby se předešlo případným nejasnostem.

 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

o   v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;

o   bezhotovostně převodem na Prodávajícím stanovený bankovní účet (dále jen „účet Prodávajícího“); v případě zahraničních zákazníků je to obvykle na jiný bankovní účet, než na který platí zákazníci z České republiky;

o   bankovní kartou v případě, že je možné platbu tímto způsobem provést, a když je Prodávající schopen tuto platbu přijat.

 • Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat Kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. o Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. o Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 • Ceny jsou platné do vyprodání zásob a pouze při uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu, případně telefonicky v souladu s těmito obchodními podmínkami.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zák. č. 89/2012 Sb. Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), nelze, mimo jiné, odstoupit od Kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, nebo byť z části spotřeboval, apod.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
 • Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to v písemné formě na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího. Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy, bylo-li doručeno ve stanovené lhůtě.
 • Kupující je povinen ve lhůtě nejpozději do 14 –ti dnů od odstoupení od smlouvy vrátit Prodávajícímu předmětné zboží, a Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, zkaženo, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 • V případě odstoupení od smlouvy nese náklady na vrácení zboží Kupující. Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu (včetně poštovného uhrazeného při koupi, ale bez nákladů na poštovné vynaložených na vrácení zboží) Kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení, avšak ne dříve, než mu bude zboží vráceno zpět, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit Kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží Kupujícím. Kupující je povinen vrátit zboží v původním neotevřeném obalu bez zjevného poškození a bez jakéhokoliv nakládání s obsahem dodaného zboží, jinak je povinen nést náklady na náhradu vzniklé škody.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, zkaženo, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvěstě korun českých) a dále je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
 • V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky Prodávajícího.
 • V případě nevhodně zvoleného způsobu přepravy (zboží přesáhne hmotnost, pro kterou Kupující přepravu zvolí) ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn bez předchozího upozornění způsob přepravy změnit v odpovídající.
 • Místem pro reklamaci a vrácení zboží je Mazlíci, Na blatech 909/20, 182 00 Praha - Ďáblice. Náklady související s přepravou na toto místo zákazníkům neproplácíme. Pokud ze zákona máte nárok na bezplatnou dopravu zboží, pak tuto bezplatnou přepravu vždy zajišťujeme ny vyžádání my.

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí, nebo pro který se věc obvykle používá.
 • V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „rozpor s Kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 • Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
 • Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny.

 

ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ LIST

 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
 • Záruční doba dodaného zboží se řídí informaci uvedenou na balení zboží, není-li uvedena tak obecně závaznými právními předpisy.
 • Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 • Zboží prodané za nižší cenu z důvodu vady, která nebrání užívaní a na niž byl Kupující upozorněn, nelze pro tuto vadu reklamovat.
 • Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

 

REKLAMACE

 • V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u provozovatele MazliciOstrava.cz. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
 • Vyřízení reklamace o Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace je dle ust. zákona č. 634/1992 Sb. Třicetidenní, ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě.
 • Reklamované zboží zasílejte výhradně na tuto adresu: VYKA software s.r.o., Ing. Kamil Hofrichter, IČ: 12131326, Na blatech 909/20, 182 00  Praha - Ďáblice, Tel: +420733125053 (od 18h do 20h). Náklady související s přepravou na toto místo zákazníkům neproplácíme. Pokud ze zákona máte nárok na bezplatnou dopravu zboží, pak tuto bezplatnou přepravu vždy zajišťujeme ny vyžádání my.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé Kupní ceny zboží. o Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem a zpravidla jsou výlučným vlastnictvím Prodávajícího, nebo je Prodávající jejich oprávněným uživatelem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.
 • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 • Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. o Kupující je povinen objednané zboží vyzvednou na odběrném místě či převzít od dopravce nejpozději do 10 kalendářních dní od doručení výzvy k převzetí či informační SMS přepravce s časem doručení. Pokud k vyzvednutí či převzetí nedojde, má Prodávající právo Kupujícímu účtovat storno poplatek ve výši 200,- Kč (slovy: dvěstě korun českých) a objednávku stornovat (odstoupit od smlouvy). Jedná-li se o zboží podléhající rychlé zkáze, je Prodávající prodat jiné osobě i bez dalšího upozornění.
 • Obrázky jednotlivých produktů a jejich popis mohou být orientační nebo ilustrační.
 • Případné spory se budou řešit přednostně vysvětlením ze strany Prodávajícího a dohodou smluvních stran.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNI OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 • Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícímu.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.
 • V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

o   požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

o   požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmazu osobních údajů. Prodávající zajistí neprodleně nápravu.

 • Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

 

DORUČOVÁNÍ

 • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu.
 • Zpráva je doručena:

o   v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

o   v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

o   v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

o   v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

VĚRNOSTNÍ SYSTÉM

 • Po registraci na webových stránkách Prodávajícího získáváte za své nákupy prostřednictvím webové stránky Prodávajícího věrnostní body, a pak je můžete proměnit ve slevu přímo v některé z dalších objednávek. Při nákupu získáte za každých 10,- Kč 1 bod a za 10 bodů slevu 1,- Kč z kterékoli další objednávky. Stačí se jen zaregistrovat a sbírat body. Na přechozí nákupy není brán zřetel.

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • V případě odchylných ujednání v Kupní smlouvě a těchto obchodních podmínkách mají přednost ujednání v Kupní smlouvě.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování VYKA software s.r.o., Ing. Kamil Hofrichter, IČ: 12131326, Na blatech 909/20, 182 00  Praha - Ďáblice, Tel: +420733125053 (od 18h do 20h), adresa elektronické pošty info@mazliciostrava.cz
 • Prodávající je oprávněn tyto všeobecné podmínky jednostranně změnit, účinnost změny nastává jejich zveřejněním nebo dnem uvedeným. Právní účinky jednání smluvních stran se řídí datem jednání a použije se to znění všeobecných podmínek, které bylo k datu jednání účinné.
 • Případné soudní spory mezi stranami budou řešeny v rámci obecného soudnictví místně a věcně příslušným soudem podle platných a účinných procesních předpisů.
 • Tyto všeobecné Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.12.2018 a platí pro objednávky zboží, doručené Prodávajícímu po tomto datu.

 

 

 

 

 

 

Informace o souborech cookies

INFORMACE O SOUBORECH COOKIES

Co jsou cookies

Cookies jsou drobné textové soubory ukládané do vašeho počítače. Ukládá je internetový prohlížeč na žádost jednotlivých webových stránek, které si prohlížíte. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Podle něj poznají, které stránky jste dříve navštívili, jestli máte něco v košíku nebo jestli jste přihlášeni. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny webových stránek na internetu.

 

Jaké typy souborů používáme

Na soubory cookies se na našich internetových stránkách můžete dívat podle doby platnosti nebo podle účelu.

 

PLATNOST:

• krátkodobé cookies - platí po dobu vaší návštěvy a několik minut po opuštění stránek našeho webu pozbývají platnosti. Pomáhají základním funkcím našich internetových stránek.
 

• dlouhodobé cookies - platí několik dní až měsíců. Usnadňují nastavení našich internetových stránek a když se vrátíte, pomáhají s přihlášením nebo s připomenutím nabídky našich internetových stránek v reklamních plochách jiných webů.

 

ÚČEL:

• Technické cookies. Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.

• Marketingové cookies rozdělujeme na tři podtypy. Jsou jimi analytické cookies, personalizované cookies a reklamní cookies. Tato cookies nám pomáhají optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách. Tato cookies podléhají Vašemu souhlasu. Pokud souhlas neudělíte, můžete i nadále naše internetové stránky navštívit a nakupovat. Bez udělení souhlasu s marketingovými cookies si však nebudete moci prohlédnout produktová videa umístěná u jednotlivých výrobků.

• Analytické cookies. Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve Vašem prohlížeči, ztrácíme možnost analýzy výkonu a následné optimalizace našeho webu.

• Personalizované cookies. Personalizované soubory cookies používáme, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro vás lepší nákupní zkušenosti. Díky personalizovaným cookies Vám můžeme nabídku uzpůsobit přímo na vás. Díky použití personalizovaných cookies se vyhnete neodpovídajícím doporučením výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky.

• Reklamní cookies. Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze anonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům a potřebám.

 

Nastavení cookies

Cookies si můžete nastavit ve svém prohlížeči

Komu cookies předáváme

Cookies slouží mimo jiné k přizpůsobení reklam vašim zájmům, a to jak na těchto stránkách, tak mimo ně. Za tím účelem umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít ke sběru údajů o vašem chování na našem webu, a nebo pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na jiných webových stránkách, než jsou naše internetové stránky.

V případě, že si budete chtít přehrát produktové video, které se umístěno v popisu výrobku, získává Vaše cookies provozovatel platformy, na které se produktové video nachází. Uvedené podléhá Vašemu souhlasu; pokud tedy neudělíte souhlas s marketingovými cookies, nemůžete si produktové video prohlédnout.

 

Doba zpracování cookies

Doba zpracování jednotlivých typů cookies, resp. jejich expirace se liší a v čase se mění. Naleznete ji v nastavení vašeho prohlížeče.

 

Práva subjektu údajů

Máte právo obrátit se na nás s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace. Musíme Vás však  upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

Můžete se na nás obrátit s žádostí o výmaz osobních údajů. Můžete tedy kdykoli vyslovit nesouhlas se zpracováváním marketingových cookies.

Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů a můžete se taktéž obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud máte za to, že naše společnost zpracovává osobní údaje protiprávně.

Nasledujte nás na Facebooku